1 تا 6 ماهگی: صدای بلند عدم حمایت محرک های حسی شدید 6 تا 9 ماهگی: غریبه ها محرک های جدید(برای مثال ماسک ها) بلندی......