تفکیک خویشتن (خود)

به توانایی فرد در ایجاد تعادل برای تمایز خود از دیگران است که در ضمن صمیمت…

مثلث سازی خانواده

مثلث سازی زمانی پیش میآید که رابطه دوتایی تبدیل به رابطه سهتایی میشود. مثالوقتی که زن…

استراتژیهای مقابله ای خانواده ها

  استراتژیهای مقابله خانوادههای سالم و ناســالم هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی…

ویژگیهای خانواده سالم

سلامت خانوادهها در طول عمر خانوادهها دســتخوش تغییر میگردد. ایــن واقعیت که در یک مقطع زمانی…