مشاورین همراه شماره ۱

دانلود اولین شماره از مجله ی مشاورین همراه شماره مجله : ۱ تعداد صفحان : ۱۱…

آموزش مدیریت هیجانی در خانواده

۱ـ از هیجانات خود مطلع باشیم و به کودکان نیز یاد دهیم چگونه هیجانات خود را…

مهارت های مدیریت هیجان

مدیریت هیجانی در خانواده شامل شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای گرفتن تصمیمهای مناسب…

گوش دادن

(مهارت اصلی در برقراری ارتباطهای کالمی در خانواده است) گوش دادن فعالیتی ارادی اســت که با…

مهارتهای زندگی در جهت افزایش کیفیت روابط خانوادگی

مهارتهای زندگی تواناییهایی هستند که به افراد کمک میکنند، در موقعیتهای مختلف خانوادگی، عاقالنــه و صحیح…

مثلث ها

اصطالح مثلث بیانگر وجود سه رأس است که به گونهای با یکدیگر در ارتباطانــد. این اصطالح…

تفکیک خویشتن (خود)

به توانایی فرد در ایجاد تعادل برای تمایز خود از دیگران است که در ضمن صمیمت…

استراتژیهای مقابله ای خانواده ها

  استراتژیهای مقابله خانوادههای سالم و ناســالم هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی…

ویژگیهای خانواده سالم

سلامت خانوادهها در طول عمر خانوادهها دســتخوش تغییر میگردد. ایــن واقعیت که در یک مقطع زمانی…