مثلث ها

اصطالح مثلث بیانگر وجود سه رأس است که به گونهای با یکدیگر در ارتباطانــد. این اصطالح…

مثلث سازی خانواده

مثلث سازی زمانی پیش میآید که رابطه دوتایی تبدیل به رابطه سهتایی میشود. مثالوقتی که زن…