مهارتهای زندگی در جهت افزایش کیفیت روابط خانوادگی

مهارتهای زندگی تواناییهایی هستند که به افراد کمک میکنند، در موقعیتهای مختلف خانوادگی، عاقالنــه و صحیح…

مثلث ها

اصطالح مثلث بیانگر وجود سه رأس است که به گونهای با یکدیگر در ارتباطانــد. این اصطالح…

تفکیک خویشتن (خود)

به توانایی فرد در ایجاد تعادل برای تمایز خود از دیگران است که در ضمن صمیمت…

استراتژیهای مقابله ای خانواده ها

  استراتژیهای مقابله خانوادههای سالم و ناســالم هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی…