مشاورین همراه شماره ۱

دانلود اولین شماره از مجله ی مشاورین همراه شماره مجله : ۱ تعداد صفحان : ۱۱…

آموزش مدیریت هیجانی در خانواده

۱ـ از هیجانات خود مطلع باشیم و به کودکان نیز یاد دهیم چگونه هیجانات خود را…

مهارت های مدیریت هیجان

مدیریت هیجانی در خانواده شامل شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای گرفتن تصمیمهای مناسب…

گوش دادن

(مهارت اصلی در برقراری ارتباطهای کالمی در خانواده است) گوش دادن فعالیتی ارادی اســت که با…

زبان بدن

بخش عمــدهای از پیامهایی که ما به دیگران منتقــل میکنیم بر روابطهای غیرکالمی است که به…

مهارت همدلی

همدلی عبارتست از توانایی آگاهی، درک و قدردانی از احساسات دیگران و حساس بودن به اینکه…

مهارتهای زندگی در جهت افزایش کیفیت روابط خانوادگی

مهارتهای زندگی تواناییهایی هستند که به افراد کمک میکنند، در موقعیتهای مختلف خانوادگی، عاقالنــه و صحیح…

جایگاه همشیرها (تربیت تولد فرزندان)

الگوی تعاملــی میان زوجین میتواند بــا جایگاه هر یک از طرفین در خانواده مبدأ خودش ارتباط…

فرایند انتقال چند نسلی

در این فرایند تصور میشــود کــه به هم ریختگی شــدید نتیجه عملکرد هیجانی خانواده در طی…

گسلش عاطفی

فرزندان وقتی بر اثر درگیری شــدید، با مشکالت خانواده فشار روانی شــدیدی را متحمل میشوند با…

فرافکنی خانوادگی

والدین به همه فرزندان به یک شــکل واحد پاســخ نمیدهند. کودکانی که کانــون توجه والدین قرار…

مثلث ها

اصطالح مثلث بیانگر وجود سه رأس است که به گونهای با یکدیگر در ارتباطانــد. این اصطالح…