گسلش عاطفی

فرزندان وقتی بر اثر درگیری شــدید، با مشکالت خانواده

فشار روانی شــدیدی را متحمل میشوند با پرش هیجانی

خود را از خانواده جدا میکنند. این احساس فرضی آزادی

را گســلش عاطفی مینامند. یعنی فــرار از بند پیوندهای

عاطفی حل نشده اما نه یک رهایی حقیقی.

که گســلش بیانگر یک مشکل اســت (وابستگیهای

شدید)

حالل یک مشکل اســت (کاهش اضطراب از برقراری

تماس)

آفرینندهی یک مشــکل است (منزوی کردن کسی که

میتواند از تماسهای صمیمی سود ببرد)

گســلش در خانوادههایی رخ میدهد که ســطح باالیی از

اضطراب و وابستگی عاطفی در آنها به چشم میخورد.

فرایند انتقال چند نسلی

در ایــن فرایند تصور مــیرود که بدکاری شــدید نتیجه

عملکرد هیجانی خانواده در طی چند نسل باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × سه =