ویژگیهای خانواده سالم

سلامت خانوادهها در طول عمر خانوادهها دســتخوش تغییر میگردد. ایــن واقعیت که در یک

مقطع زمانی خاص، خانواده از سلامت برخوردار اســت، تضمینی برای تداوم این وضعیت نیست.

در حقیقت دستیابی و حفظ سلامت مستلزم کار مداوم هر یک از اعضای خانواده و همچنین کل

خانواده به عنوان یک سیستم است.

برخی خانوادهها با ایجاد تغییر و تحول در قواعد و مقررات حاکم برخود نسبت به این وقایع واکنش

نشــان میدهند که این امر به نوبه خود باعث بروز رفتارهای کارساز جدید و بیشتری میشود. در

خانوادههای دیگر، به جای تغییر مشــکل، نوعی عالمت و نشانه پزشــکی یا روانشناختی ظهور

میکند.

در اصل خانوادههای ســالم از »چگونگی ســاختار برای انطباق با شرایط جدید« واقفند و این نوع

انطباق با شرایط موجود از بروز اغتشاش در اکثر خانوادهها جلوگیری میکند.

 

ویژگی های خانواده سالم

خانواده سالم هم یک آرمان اســت و هم یک واقعیت. خانوادههای موفق، شــاد و قوی، از چندین نظر متعادل و متوازن هستند. مثال آنها میدانند که چه موضوعاتی را چگونه مطرح کنند. خانوادههای سالم از اکثر خصوصیات ذیل برخوردارند:

۱ـ افراد در خانواده خود را وقف خانواده و اعضای آن میکند.

۲ـ نظام مقرراتی پایداری که ایجاد میشود و به طور مستمر به آن عمل میشود.

۳ـ قدر یکدیگر را میدانند )یعنی، از نظر اجتماعی با یکدیگر ارتباط دارند و رابطه میان فردی خوبی دارند(.

۴ـ اوقاتی را با یکدیگر سپری میکنند و برای یکدیگر وقت می گذارند.

۵ـ سهیم بودن در انجام رفتارهای تربیتی پایدار و مداوم.

۶ـ الگوی ارتباطی خوبی دارند. و پیامهای که بین اعضای خانواده رد و بدل میشوند روشن و همخوان

هستند.

۷ـ عقاید مذهبی قوی دارند و از جهتگیری معنوی و دینی برخوردارند.

۸ـ قادرند به نحومثبتی با بحرانها مقابله کنند.

۹ـ تعیین اهداف در خانواده که هر یک از اعضای آن برای تحقق آنها تالش میکنند.

۱۰ـ اعضاء وظایف و نقشهای مشخصی دارند.

۱۱ـ برخورداری از انعطافپذیری و انطباق با شرایط عادی معظالت ناشی از رشد و تکامل و همچنین

بحرانهای غیرمنتظره.

۱۲ـ انجام اقدامات مؤثر و پایدار درباره تربیت فرزندان و حفظ ازدواج.

 

وقایع نظیر بیماری، از دست دادن شغل، یا به ارث رسیدن مقدار قابل توجهی پول غیرقابل پیشبینی و فشارآور هستند.

این رخدادها به دلیل تازگیشــان، مطالباتی را برای خانواده وضع میکنند و تغییراتی را از اعضای خانواده انتظار دارند.

بر سیستم خانواده تنش وارد میکنند. و اما رفتارهای ناکارســاز خانواده وقتی بروز میکنند که بحرانهای غیرمنتظره

که فراتر از توانایی طبیعی آن برای بهبودی است تعادل خانواده را بر هم میریزد. حتی در بهترین شرایط، مواقعی وجود

دارد که خانوادهها ممکن است مستعد رفتار کردن به شیوههای ناکارساز باشند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + چهار =