مهارتهای زندگی در جهت افزایش کیفیت روابط خانوادگی

مهارتهای زندگی تواناییهایی هستند که به افراد کمک میکنند، در موقعیتهای مختلف خانوادگی، عاقالنــه و صحیح رفتار کنیم. طوری که آرامش داشــته باشــیم، لذت ببریم و در عینحال با دیگران ارتباط ســازگارانه و مفیدی برقرار کنیم و بدون خشونت و با خودداری بتوانیم مسایل پیش آمده را حل نماییم.

فهرست مهارت خانوادگی

 • مهارتهای خودآگاهی
 • مهارت همدلی
 • مهارت روابط بین فردی
 • مهارت ارتباط مؤثر بین اعضاء خانواده
 • مهارت مقابله با استرس
 • مهارت مدیریت هیجانی
 • مهارت حل مسئله
 • مهارت تصمیمگیری
 • مهارت تفکر خالق
 • مهارت تفکر نقادانه

فواید و کاربردهای مهارت در خانواده

 • نحوه کنار آمدن با انتظــارات خود، خانواده، همســر، فرزندان، دوســتان، همکاران، فامیل و جامعه
 • روابط لذتبخش و رشــددهنده با امکانات و محیط خانواده
 • دفع فشــارهای روانی از طــرف محیطهای متفاوت
 • ســازگاری با مســائل اقتصــادی و نیازهای معیشتی
 • مدیریت خانواده و تربیت فرزندان
 • تقویت اعتماد به نفس
 • رشد و تقویت عواطف و احساسات انسانی
 • شناخت و کنترل هیجانات و احساسات خود و دیگران
 • تقویت مهارتهای ارتباطی
 • تأمین سالمت جسمی و بهداشت روانی
 • رفع درگیریها و تنشهای درونی
 • تأمین آرامش و لذت زندگی
 • رشــد شــخصی، خودشــکوفایی، بالندگی، خوشبختی و شادمانی

مهارت های خودآگاهی

نقش خودآگاهی در خانواده این است که افراد تشــکیلدهندهی خانواده با شــناخت بهتر از خود دست به انتخاب و تشکیل زندگی مشترک میزنند و با احترام به خود به خواستهها و خود دیگران نیز احترام میگذارند. این افراد نه تنها میداننــد که چه میخواهند و ارزشهایشــان چیست به ارزشــها و خواستههای دیگران نیز احترام میگذارند. برخی افراد احســاس و شــناخت درستی از هویت خود ندارند و نمیدانند چه ارزشــهایی برایشان مفید اســت، نیازهایشان کدام است، چگونه نیاز دیگران را برطرف سازند و برطرف ساختن نیاز چه کسی برایشان مهم است. این وضعیت بیانگر نداشتن هویت و ایجاد احساسناخوشــایند از خــود اغلب ریشــه در دوران کودکی دارد که در آن به فرد اجازه داده شــده اســت به خویشــتن مطمئن و تعریفشدهای برسد. همچنین برخی از باورهای غلط مانند، من چنین هستم، دســت خودم نیست، ذاتم اینطور اســت، مانع شــناخت خود اســت و ذهنیت تغییرناپذیر را تقویت و توجیه میکند و مانع رشد و پیشرفت خواهد شد.

تمرین کسب خودآگاهی

 • فرصتی فراهــم کنیم و به خود بیاندیشــیم و از خود سوال کنیم که (من کیستم).
 • باور کنیم که در جهان هستی وجودی منحصر به فرد هستیم و تواناییهایی داریم که دیگران ندارند.
 • سعی کنیم تصویری توانا و موفق از خود داشته باشیم.
 • انســانها همانگونه که میاندیشند زندگی میکنند پس مثبت بیاندیشیم.
 • عواملی که موجب نگرانی و اضطراب درجا میشوند را شناسایی کنیم و با اولویتبندی آنها را رفع کنیم.
 • شــناخت عالیق و تمایالت شــوق به زندگی را در ما ایجاد میکند. برای شــناخت آنهــا در وجود خود تالش کنیم.
 • نقایــص و معایب رفتاری و عاطفی خود را شناســایی کنیم و آنها را رفع کنیم.
 • عشق بورزیم و از دشــمنی و تنفر که زیباییها را زشت و کدر می:نــد و انرژی درونی انســان را کاهش میدهد بپرهیزیم.
 • بعضی از باورهای غلط که از قبل در ذهن ما خانه کرده و مانع شناخت حقیقی خود میشود را دور بریزیم.
 • پیدا کردن هدف و کنــکاش و پرداختن به خود جهت پیدا کردن هدف.
 • در موقعیتهــای تصمیمگیــری قــرار بگیریــم و مهارتهــای تصمیمگیــری را در خود بــاال ببریم و به تصمیماتمان احترام بگذاریم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 4 =