مثلث ها

اصطالح مثلث بیانگر وجود سه رأس است که به گونهای با یکدیگر در ارتباطانــد. این اصطالح در مفهوم خاص، بین سه فرد یا سه موضوع برقرار است و هر یک از رأسها به نوعی با یکدیگر ارتباط دارند و از هم تأثیر میگیرند و بر هم تأثیر میگذارند. در حریم زناشویی توقع و انتظار همه این اســت که رابطه بین زوج، دو سویه و مانند یک خط مستقیم باشــد اما همیشه اینطور نیست و وجود مســائل و افراد متعدد موجب تغییر شــکل این رابطه میشود و آن را از شــکل یک خط مستقیم، خارج و در آن رأس سومی را ایجاد میکند که موجب شکلگیری مثلث در روابط زن و شوهر میشــود. مثل تولد فرزند، مشــکالت اقتصادی، کار و ظهور یــک رقیب، یا حتی والدین یکی از دو طرف. زیرا نه تنها هیچ زن و شــوهری، بلکه هیچ یک از افراد جامعه در روال طبیعی، تنها و در خالء زندگی نمیکنند. برعکس حتی رویاها و تصوراتــی که هر یک از طرفین در روابط دارند نیز از جمله مســائلی هستند که حریم روابط را تحت تأثیر خود قرار میدهند و به عنوان رأس سوم و موجب شــکلگیری مثلث در روابط بین فردی زوج میشــوند. و در صورتی که بیــن آرمانهای آن دو هماهنگی وجود نداشته باشد، مثلث، و در نهایت حریم آنها با مشکل مواجه میشود. مثال هر یک از فرزندان با توجه به ویژگیهای فردیشان میتواننــد موجب به وجود آمدن یــک رأس جدید در روابط بین زوج باشــند. حتی تعداد فرزندان و تصمیم گیری جهــت بــارداری زوجین نیز میتوانند ســبب شــکلگیری مثلث در روابط خانوادگی شود، زیرا همه افراد در هر یک از مقاطع ســنی ویژگیها و خصوصیات متفاوتی دارند و برحســب تغییرات ســنی و رشدشان آهنگ رفتار و عملکرد آنها تغییر میکند. مثال کودکی که در دوران پیش از دبســتان را طی میکند عملکرد متفاوتــی از فرزند بلــوغ دارد. که ســبب چالشها و تغییراتی در حریم خانواده میشود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 2 =