مثلث سازی خانواده

مثلث سازی زمانی پیش میآید که رابطه دوتایی تبدیل به رابطه سهتایی میشود. مثالوقتی که زن و مرد حرف میزنند کودک گریه میکند و باعث میشود رابطه دو طرفه قطع شــود و توجه هر دو به موضوع سومی جلب

شود. توجه مرد به تلویزیون، اعتیــاد مرد یا زن، حضور بچه، ادامه تحصیــل یکی از زوجین، حضور فــرد دیگری از اعضای خانواده طرفین در زندگی زوجین، ارتباط یکی یا هر دو با فــرد غیرهمجنس و… همه و همه مثالهایی از مثلثسازی هســتند، پس حضور یک رفتار یا پدیده که موجب متوقف شــدن رفتار قبلی میشود یا رفتاری را نتیجه جدیدی به وجود آورد مثلثسازی میگویند. شایعترین نوع مثلثسازی حضور بچه است. حضور یک زن در زندگی مــرد یا حضور یک مرد در زندگی زن نوع بعدی مثلثسازی است که در حال حاضر این دو مورد از شایعترین گونههای مثلثسازی است. نکاتی که درمانگر باید به عنوان عالئم مثلثســازی به آنها توجه کنیدیکی از حرکتها «کنترل» اســت مثال مادر کــودک را کنترل میکند یا کــودک مادر را که با کشف این موضوع، روابط اصالح میشود. نکته دوم «ائتالف» اســت مثال کــودک با مادر ائتالف میکنــد و پدر را از صحنــه بیرون میکنــد. در اینجا کودک ضلع سوم رابطه است. نکته سوم «جدایی مادر» است که با قطع رابطه، روابط زن و شوهر را دچار تضاد میکند. نکته چهارم عالمت مثلثسازی در «دام فرد دیگر» قرار گرفتن اســت: مثال دختری که در دام مادر است و تمام کارهایش را باید مادر بداند. نکته پنجم عالمت «جدایی» است. دختری که جدایی عاطفی با پــدر دارد و وقتی او را میبینــد به مادر پناه میبرد. نکته ششم عالمت «وابســتگیهای جدید زن و مرد» اســت. مانند عقاله جدید به اعتیاد، کار، الکل، فوتبال

و….

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + 9 =