فرافکنی خانوادگی

والدین به همه فرزندان به یک شــکل واحد پاســخ نمیدهند.

کودکانی که کانــون توجه والدین قرار میگیرند. گرایش دارند

که نســبت به خواهر و برادرانشان وابستگی بیشتری با خانواده

داشته باشــند و در نتیجه آسیبپذیری آنان در برابر فشارهای

عاطفی درون خانواده بیشتر میشــود. تفکیک شدگی اندک

طرفین خانواده باعث میشود فشار روانی خویش را به فرزندان

انتقال دهند.

فرایند فرافکنی خانواده وســیله ای اســت کــه والدین از آن

برای انتقال ســطوح پایین تفکیک خود به مستعدترین فرزند

اســتفاده میکنند فرایند فرافکنی در درون مثلث مادر ـ پدر ـ

فرزند عمل میکند. شدت فرایند فرافکنی خانواده به دو عامل

بستگی دارد:

۱ـ درجه ناپختگی یا عدم تمایز والدین.

۲ـ سطح فشار روانی یا اضطراب که خانواده با آن روبهروست.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 15 =