زبان بدن

بخش عمــدهای از پیامهایی که ما به دیگران منتقــل میکنیم بر روابطهای غیرکالمی است که به آن زبان تن گفته میشود، زبان تن جنبههای از حاالت بدنی و ژستهای ما، رفتار و ظاهر و نگرش ماست. که حتی از وجود آنها بیخبر هســتیم. طرز نشســتن، حرف زدن، نگاه کردن، راه رفتن، پوشش و هزاران مورد دیگر نشانگر ارتباط غیر کالمی است که توجه به آنها در خانواده به بهتر شدن روابط خانوادگی کمک میکند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 3 =