تفکیک خویشتن (خود)

به توانایی فرد در ایجاد تعادل برای تمایز خود از دیگران است که در ضمن صمیمت با دیگران نیز حفظ میشود به هم چسبیدگی عاطفی خانواده وضعیتی است که در آن نوعی وابستگی عاطفی مشترک در تمام سطوح وجود دارد. گاه نزدیکی عاطفی به حدی شدید است که اعضاء خانواده احســاس میکنند از احساسات، افکار، تخیلهــا، رویاهای یکدیگر باخبر هســتند که البته این صمیمیت به حالت ناخوشــایند نزدیکی مفرط و در نهایت طرد متقابل بین دو عضو ختم میشود. پختگی و تحقق فرد، نیازمند آن اســت که او از دلبستگیهای عاطفی حل نشدهی خانوادهی اصلیاش رهایی یاید و به خویشــتن مســتحکم دست یابد که عقاید محکم و باورهای کامال مشــخص دارد. درســت برعکس افرادی که خویشتن نامتمایز دارند و فردیت خود را فدای کسباطمینان از ســوی دیگران میکنند. زیرا شخصیتشان چیزی نیست مگر عقاید و ارزش های متعلق به دیگران.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 5 =