استراتژیهای مقابله ای خانواده ها

 

استراتژیهای مقابله خانوادههای سالم و ناســالم هم به لحاظ کیفی و هم به

لحاظ کمی با هم فرق میکنند. خانوادههایی که قادرند با فشــار روانی مقابله

کنند حداقل دارای اکثر ویژگیهای زیر هستند.

 

۱ـ توانایی شناسایی عامل فشارزا را دارند.

۲ـ تلقی موقعیت به صورت مشکل خانوادگی، نه مشکل یک عضو.

۳ـ قبول یک رویکرد راه حل مدار به جای سرزنش کردن.

۴ـ نشان دادن تحمل برای سایر اعضای خانواده.

۵ـ بیان روش تعهد و عاطفه به سایر اعضای خانواده.

۶ـ وجود همبستگی خانوادگی باال و ارتباط باز و روشن میان اعضاء.

۷ـ بهرهبرداری مناسب از منابع درون و بیرون خانواده.

۸ـفقدان خشونت و فقدان سوءمصرف مواد.

۹ـ تشخیص اینکه فشــار روانی ممکن اســت مثبت باشد و به تغییر بینجامد.

۱۰ـ تشخیص اینکه فشار روانی معموال موقتی است.

۱۱ـ تمرکز به کار کردن با هم برای پیدا کردن راهحلها.

۱۲ـ وقوف بر این واقعیت که فشار روانی جزء طبیعی زندگی است.

۱۳ـ تغییر دادن قواعد برای سروکار داشتن (برخورد) با فشار روانی و جشن گرفتن پیروزیها بر وقایعی که منجر به فشار روانی شدهاند.

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 1 =