آموزش مدیریت هیجانی در خانواده

۱ـ از هیجانات خود مطلع باشیم و به کودکان نیز یاد دهیم چگونه هیجانات خود را بشناسند و نامگذاری کنند.

۲ـ هیجانات را فرصتی برای تفهیم و ایجاد صمیمیت در نظر بگیرید.

۳ـ با همدلی صادقانه به احساسات دیگران و فرزندان گوش دهید.

۴ـ به اعضاء خانواده کمک کنند تا هیجانات خود را درســت بیا کنند بدون ترس و محدودیت و قضاوت.

۵ـ در انجام امور جسور و صادق باشید و فرزندان را به این امر تشویق کنید.

۶ـ از انتقادهای بیرویــه، تحقیر کردن نظرات افــراد و ادای دیگران را درآوردن پرهیز کنید.

۷ـ ســعی کنید به افراد حق انتخاب دهید و با احترام به خواسته هایشــان آنها را توانمند سازید.

۸ـ احساسات و هیجانات دیگران را نامگذاری کنید.

۹ـ از بچه ها بخواهید احساسات خود را نقاشی کنند.

۱۰ـ شــناخت اساس اولیه و ثانویه مهم است، مثال چرا خشم احساس ثانویه است

(قبل از خشم یک احســاس دیگر وجود دارد) مثل وقتی ماشین با سرعت جلوی

اتومبیل ما میپیچد اول میترســیم بعد عصبانی میشویم (ترس احساس اولیه

است).

۱۱ـ به جای نامگذاری روی افراد یا صفات گوناگون ترســو، حسود و… احساسات

آنان را نامگذاری کنید مثال (الان احساس خجالت میکند).

 

اما چرا آموزش مدیریت در خانواده مهم است

۱ـ احساس خشنودی و شادی و رضایت از خود و از روابط بین خانوادگی و اجتماعی بیشتر میشود.

۲ـ بعد از شناخت مناســب هیجانات برخورد با موقعیتهای تهدیدکننده و خطر در روابط خانوادگی بهتر صورت میگیرد.

۳ـ کمک به یکدیگر در روابط و حل تعارضات و همدلی.

۴ـ تمایز قائل شدن بین هیجانات عقالنی و غیرعقالنی در خانواده باال میرود.

 

الگودهی

الگودهی: کودک از طریق مشــاهده و تقلید از والدین مــوارد زیادی را فرا میگیرد. معموال آمــوزش کالمی به تنهایی بــرای حصول تغییر رفتاری کافی نیســت. زیرا رویههای الگودهی میتواند در نشــان دادن مهارتهای خاصــی که باید یاد گرفته شــوند مفید باشــند. الگوها باید تا حد امکان در حضور مشــاهدهگر تقویت شوند و مشاهدهگر (کودک) باید به خاطر تقلید رفتار الگودهی شده مورد تقویت قرار گیرد. الگودهی در آموزش دادن مهارتهــای اجتماعی، آموزش چگونگی خود بیانیهای سازنده و تغییر ساختارهای فکری، مفید است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + دوازده =